Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Bevares livskvaliteten? Og hvad er de ældres behov?

Sine Rossen og Karen Trier, specialkonsulenter, CKSK
Center for Kræft og Sundhed (CKSK) har siden etableringen i 2007 arbejdet med at undersøge, om kræftramte borgere, der henvises til et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, oplever en bevaret livskvalitet trods kræftsygdom og evt. pågående kræftbehandling.

 

I CKSK har vi siden etableringen i 2007 belyst effekten af et rehabiliteringsforløb for udvalgte borgergrupper. Med implementering af patient-rapporterede oplysninger (PRO) kan vi løbende monitorere udvikling i den helbredsrelaterede livskvalitet for den samlede population henvist til centret. PRO vil bidrage med data til intern læring, kvalitetsforbedring og udvikling af tilbud og tiltag samt bidrage til at skabe viden om effekten af kommunal rehabilitering.

Allerede i centrets første år etablerede centerchef Jette Vibe-Petersen et samarbejde med Professor Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse, om en ambitiøs randomiseret undersøgelse, der skulle måle effekten af centrets tilbud versus intet tilbud. Studiet var ikke gennemførbart pga. lav inklusionsrate og det uetiske i at afholde nogle borgere fra centrets tilbud. Undersøgelsen resulterede dog i en rapport (1), hvor vi dokumenterede, at borgere med kræft i bryst, tyktarm og lunger havde signifikant udbytte af et forløb i centret målt på helbredsrelateret livskvalitet, mestring og livsstilsområder.

Siden har CKSK afprøvet forskellige metoder og redskaber til effektmåling, både i interne kvalitetsudviklingsprojekter, ved at levere data til bachelor- og specialestuderende samt via samarbejde med forskningsinstitutioner. Vi har systematisk afprøvet udvalgte fysio- og ergoterapeutiske tests med den foreløbige konklusion, at fysiske tests er en omfattende og tidskrævende metode, der alene måler effekten af de fysiske aktivitetstilbud og ikke det samlede rehabiliteringsforløb. Da det samtidigt er svært at finde et måleredskab, der er følsomt for den meget uhomogene gruppe af kræftpatienter, der henvises til centret, har CKSK på den baggrund fravalgt at integrere fysiske tests som en del af daglig praksis.

I 2011 etablerede CKSK et samarbejde med det tværsektorielle og tværfaglige forskningsprogram CIRE (Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter) under ledelse af Professor Lis Adamsen. Her varetog vi den daglige ledelse af forskningsprojektet PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUnge CAncer). Med PROLUCA dokumenterer vi, at det er både muligt og sikkert at påbegynde fysisk træning to uger efter operation for lungekræft (2), samt at opererede lungekræftpatienter med fordel kan påbegynde træning allerede 14 dage efter operation frem for 14 uger efter (3).

I 2015 igangsatte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune en række pilotforsøg på trænings- og forebyggelsesområdet. I CKSK gennemførte vi et pilotprojekt, hvor relevante validerede spørgeskemaer blev afprøvet på udvalgte diagnosegrupper og af udvalgte medarbejdere i et før-, under- og efter-måling setup. Resultaterne, publiceret i samarbejde med Professor Ann-Dorthe Zwisler, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), peger på, at borgere diagnosticeret med brystkræft har positiv effekt af et forløb i CKSK, målt på helbredsrelateret livskvalitet. Det påvises desuden, at behovsafdækning og tildeling af indsatser i CKSK sker differentieret og med udgangspunkt i borgerens behov (4). Med pilotprojektet lykkedes det dog ikke at finde en metode, hvor borgerens spørgeskemabesvarelse indgår i dialogen ved behovsafdækningen.

I CKSK ønsker vi at indsamle borgernære data, der belyser rehabiliteringsbehovet hos kræftramte borgere, så udviklingen af centrets tilbud og tiltag målrettes borgernes behov. Vi ønsker data, der kan belyse og monitorere kvaliteten af vores indsatser og herunder kvalificere, hvilke indsatser forskellige borgergrupper kan tildeles.

Med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen afprøver CKSK derfor i et 3-årigt udviklingsprojekt (2017-2020) baseret på patient-rapporterede oplysninger (PRO), som er data om patientens helbredstilstand, rapporteret direkte af patienten/borgeren og ofte indsamlet via et elektronisk spørgeskema. I projektet er det vægtet højt, at alle centrets sundheds- og socialfaglige medarbejdere har deltaget i processen med at udvælge spørgeskemaer, beskrive arbejdsgange med mere. I perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 afprøvede alle medarbejdere PRO-redskabet ved den første indledende behovsafdækningssamtale, som alle henviste borgere tilbydes. Erfaringerne er positive: Medarbejderne anvender borgerens PRO-data både i forberedelsen til samtalen og som dialogværktøj i selve samtalen, og borgerne oplever PRO-skemaet som værdiskabende til refleksion over problemer og behov. I afprøvningsperioden indsamlede vi PRO-data fra 884 borgere henvist til et kommunale rehabiliteringsforløb i centret. Data analyseres aktuelt mhp. at belyse variationer i rehabiliteringsbehov hos ældre versus yngre kræftramte borgere ved den indledende behovsafdækning i centret. Resultaterne afrapporteres til Sundhedsstyrelsen primo 2021 og publiceres efterfølgende i både en videnskabelig artikel og en populærvidenskabelig rapport. Desuden vil CKSK i 2021 publicere resultater af udvikling i PRO-data over tid, herunder den helbredsrelaterede livskvalitet, på en samlet kræftpopulation henvist til kommunal kræftrehabilitering.

Anvendelse af PRO-data i CKSK er fra 1. april 2020 overgået til drift. PRO-spørgeskemaet udsendes elektronisk forud for alle behovsafdækningssamtaler i borgerens forløb dvs. ved første indledende samtale, ved samtaler undervejs, hvor behov revurderes, og ved den afsluttende samtale. Det er intentionen, at de indsamlede data kontinuerligt kan bidrage til intern læring, kvalitetsforbedring og udvikling af tiltag.

Siden etableringen af CKSK for 13 år siden er kræftrehabilitering i kommunalt regi gået fra at arbejde på jomfruelig grund til at være et integreret tilbud i alle kommuner baseret på evidens, hvis muligt, eller praksisbaseret viden. Nationalt er der dog ikke konsensus om effektmål for den kommunale rehabiliteringsindsats på kræftområdet. CKSK har i årenes løb på forskellig vis prøvet at afdække effekten af centrets tilbud og tiltag, og vi har vist os som en ligeværdig og ambitiøs samarbejdspartner i såvel forsknings- som evalueringsprojekter. På datafronten har CKSK gennemgået en proces, hvor det i dag er medarbejderne, der efterspørger data som understøttende for de faglige beslutninger, der skal tages i justering og udvikling af tilbud og tiltag. I det fremadrettede arbejde i CKSK vil vi have fokus på at få anvendelsen af PRO-data integreret i den afsluttende samtale i centret, således at både evaluering af den enkeltes forløb som udvikling og justering af tilbud og tiltag hviler på et robust PRO-data-grundlag.

”Er forløbene i CKSK individuelt tilpassede, uafhængigt af kræftdiagnose, alder, køn, social status og etnicitet, og resulterer de i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet?”

Svaret på dette spørgsmål er ja. De ovenfor beskrevne resultater peger på en positiv udvikling i livskvaliteten hos afgrænsede målgrupper henvist til kræftrehabilitering i Center for Kræft og Sundhed.

 

  1. Jette Vibe-Petersen, Karen Trier, Line Wadum. Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte. ISBN 978-87-92612-06-9. Find den HER.
  2. Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel M, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen PF, Pedersen JH, Langberg H. Perioperative Rehabilitation in Operable Lung Cancer Patients (PROLUCA): A Feasibility Study. Integr Cancer Ther 2016;15(4):455–466. PMID:27151595
  3. Quist M, Sommer MS, Vibe-Petersen J, Stærkind MB, Langer SW, Larsen KR, Trier K, Christensen M, Clementsen PF, Missel M, Henriksen C, Christensen KB, Lillelund C, Langberg H, Pedersen JH. Early initiated postoperative rehabilitation reduces fatigue in patients with operable lung cancer: A randomized trial. Lung Cancer Amst Neth 2018;126:125–132. PMID:30527176
  4. Rossen S, Trier K, Christensen B, Eriksen MA, Zwisler A-D, Vibe-Petersen J. Municipality-based pragmatic rehabilitation stratified in accordance with individual needs-results from a longitudinal survey study. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer 2020 Apr;28(4):1951–1961. PMID:31375907