Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs om den aktuelle situation i Center for Kræft og Sundhed

Mænd og kræftrehabilitering i en social kontekst

Jef Holm-Hansen, administrator, Mænds Mødested i Elefanthuset og Jette Vibe-Petersen, centerchef, Center for Kræft og Sundhed

                     

"Jeg fik modermærkekræft og blev opereret i juli 2016. Jeg blev anbefalet Center for Kræft og Sundhed (CKSK) og blev henvist til træning i huset. Her lærte jeg, at fællesskab og træning er vigtigt, når man skal bearbejde et kræftforløb. Efter træningsforløbet i CKSK er det fantastisk at have et andet sted at gå hen, hvor der er træning og fællesskab"  Jef Holm-Hansen, MME   

                                                          

Mænd har 7% større risiko end kvinder for at udvikle kræft og har samtidigt dårligere overlevelse. Desuden får mange mænd ikke den nødvendige støtte til at leve det bedst mulige hverdagsliv med de konsekvenser, sygdom og behandling medfører. De fleste kommuner i Danmark oplever således, at langt flere kvinder end mænd deltager i kræftrehabilitering. I CKSK har vi desuden vist, at kræftpatienter med en videregående uddannelse har større chance for at blive henvist til de kommunale tilbud.

Årsagerne til den kønsmæssige og sociale ulighed i kræftrehabilitering er sammensatte, men de væsentligste er:

 • Mænd ønsker generelt ikke at blive fastholdt i en sygdomskontekst, men vil tilbage til hverdagen og klare sig selv hurtigst muligt efter endt behandling
 • Nogle mænd, særligt socialt sårbare mænd, har svært ved at indgå i ’almindelige’ rehabiliteringsforløb med en fast kontaktperson, faste mødetider etc.
 • Tidligere dårlige erfaringer med kommunale aktører og sundhedsvæsenet øger tilbøjeligheden til at afvise henvisning til kommunale sundhedstilbud
 • De sundhedsprofessionelle på hospitalet vurderer, det er uhensigtsmæssigt at bede mænd, og særligt socialt sårbare mænd, om at forholde sig til rehabilitering, mens de er under behandling

Det paradoksale er imidlertid, at når mænd – og i særlig grad socialt sårbare mænd –deltager i kommunal rehabilitering, drager de stor nytte heraf. Den tryghed og det fællesskab, de etablerer til andre kræftramte og de fagprofessionelle, har de svært ved at give slip på igen. Der er derfor behov for at kunne tilbyde andre sociale fællesskaber efter afsluttet kommunal kræftrehabilitering.

I 2017 blev CKSK udvidet med ’Elefanthuset’, som er en mindre nyrenoveret ældre bygning beliggende på bagsiden af centret i De Gamles By.  I ’Elefanthuset' blev det muligt at reservere et afsnit til et uformelt og brugerdrevet mødested for kræftramte mænd. Etableringen af mødestedet er inspireret af det australske græsrodsfænomen Men’s Sheds, som er non-profit mødesteder, hvis overordnede formål er at tilbyde mænd et sundhedsfremmende, trygt og venligt miljø, hvor de kan mødes, dele erfaringer og være sammen om forskellige selvstyrede aktiviteter som f.eks. madlavning, træ- og metalsløjd og undervisning. Flere studier viser, at mænd, der deltager i Men’s Sheds, oplever en forbedret trivsel, og at de mentale sundhedsgevinster udspringer af en stærk samhørighedsfølelse og en oplevelse af meningsfuldhed.

CKSK har på nuværende tidspunkt praksisbaseret erfaring for, at et brugerdrevet Mænds Mødested for kræftramte mænd kan supplere et ’klassisk’ rehabiliteringsforløb.

Vores hypoteser er:

 • At et brugerstyret fællesskab for mænd, med mulighed for inddragelse af ekspertviden, kan fungere som en ramme for erfaringsudveksling med ligesindede og vil understøtte:
  • mændenes mestringsstrategier i hverdagslivet
  • mændenes håndtering af sygdom, behandling, bivirkninger og senfølger
  • at mændene opnår øget mental sundhed, fordi de oplever samhørighed med andre
 • At mødestedet kan fungere som indslusning til kommunal rehabilitering, fordi mænd, der ikke er henvist til kommunal rehabilitering, hører om andres gode erfaringer og får kendskab til tilbuddet og derfor selv vil efterspørge en henvisning
 • At mødestedet kan fungere som udslusning efter afsluttet rehabilitering, fordi mænd parallelt med deres rehabiliteringsforløb allerede er begyndt at komme i mødestedet,

I etableringsfasen af Mænds Mødested i Elefanthuset (MME) deltog 12 mænd med forløb i CKSK. Da MME åbnede i november 2017, var der 20 medlemmer. I dag er der 65 medlemmer, hvoraf 95% er pensionister, og kun enkelte er i arbejde. En del af medlemmerne er ressourcestærke med erhvervs- og foreningserfaring og har derfor kunnet opstarte MME. Mændenes gennemsnitsalder er 68 år, og de har mange forskellige uddannelser, så alsidigheden er stor. Samtaleemnerne er sjældent selve kræftsygdommen – der tales og reflekteres langt mere over hverdagslivet.

MME tilbyder forskellige aktiviteter: Om mandagen træning, åbent værksted (læder og træ og reparation af cykler) og en gang om måneden filmklub, mens der om onsdagen er åbent hus, stavgang, fællesspisning og korsang. Efter behov arrangeres cykelture, fisketure og weekendophold forskellige steder.

MME har indgået et samarbejde med Kastanjehusene, som er et plejehjem beliggende i De Gamles By. MME-medlemmerne deltager ved sommerfesten, hvor de griller og serverer, så personalet kan koncentrere sig om beboerne. Samarbejdet gælder også julefrokoster for beboerne, og hver gang giver Ronkedorkoret et par numre. Samarbejdet er til glæde for begge parter, og mændene oplever, de gør en forskel. Ronkedorkoret har sunget ved flere andre anledninger, og sidst var koret på Sct. Lukas Hospice for at synge for et af medlemmerne.

Der er opstået en helt exceptionel solidaritet mellem mændene, hvilket bekræfter værdien af et stærkt socialt fællesskab. For at kunne finansiere ture og andre aktiviteter har MME oprettet en støtteforening, og da et af medlemmerne skulle holde sin runde fødselsdag, ønskede han sig overvejende indbetalinger til støtteforeningen, hvilket gav 17.000 kr. i kassen. Ud over dette fik MME i 2018 Københavns Kommunes Fællesskabspris, og det beløb blev også indbetalt til støtteforeningen.

Et ældre MME-medlem fortæller, at selv om han har boet 20 år i København, et det først med MME-fællesskabet, at han føler sig som københavner. Hans kone og voksne børn er også glade for den energi, han henter ved møder og korsang. Samstemmende fortæller MME-mændene, at deres koner er glade for, de har fået noget at gå op i.

Under Corona-nedlukningen af MME i foråret/tidlig sommer 2020 gav flere af medlemmerne udtryk for, at de i udtalt grad savnede huset. Administrator for netværket har haft en livlig mailkorrespondance med medlemmerne og dermed fastholdt en bevidsthed om mødestedets eksistens og koordineret kontakt mellem mændene. I takt med genåbningen af samfundet er MME på vej tilbage til mere normale tilstande med sociale aktiviteter og fællesskab for mænd med eller efter kræftsygdom.

Vi kan derfor svare ja til, at rehabiliteringsforløb for mænd i CKSK resulterer i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet, og at der med etableringen af MME er skabt en basis for, at den positive værdi kan fastholdes i et af mændene defineret socialt fællesskab.