Udviklings- og forskningsprojekter

Center for Kræft og Sundhed arbejder - ud over den daglige drift - også med udviklings- og forskningsprojekter.

I Center for Kræft og Sundhed arbejdes der kontinuerligt med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere rehabiliteringstilbud i dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. 

Det sker bandt andet gennem forskellige udviklings- og forskningsprojekter.

Igangværende projekter

Vis alle

Elderly Migrants’ Cancer Rehabilitation (EMCaRe)

Periode

November 2021 til oktober 2023.

Finansiering

Projektet er et samarbejde mellem Center for Kræft og Sundhed København og Københavns Professionshøjskole, Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital og Odense Kommune og er bl.a. finansieret af Knæk Cancer-midler fra 2021.

Formål

Projektet undersøger patienters og pårørendes oplevelse af deres kræftbehandling og rehabilitering. Formålet er at forbedre ældre indvandrers kræftrehabilitering, så de kan få det bedst muligt under og efter deres kræftbehandling.

Resultater

Viden fra projektet skal bruges til at udvikle nye løsninger i samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Læs mere om forskningsprojektet (ucviden.dk)

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Specialkonsulent Karen Trier.

Pårørendeprojekt

Periode

Juni 2023 til 2023.

Finansiering

Projektet er et samarbejde mellem Center for Kræft og Sundhed København og CASTLE – Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere er bl.a. finansieret af RegionH og Trygfonden.

Formål

Ph.d.-projektet omhandler pårørendes involvering i kroniske sygdomsforløb. Gennem interviews med den syge og de pårørende, både sammen og hver for sig, fås viden om hvordan pårørende involvering opleves i sygdomsforløbet.

Resultater

På baggrund af interviews skal der udvikles et værktøj, der kan give sundhedspersonale en systematisk tilgang til vurdering af pårørende involvering i et sygdomsforløb.

For mere information kan Ph.d.-studerende Kira Lauritzen kontaktes på e-mail: kira.lauritzen@regionh.dk.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Specialkonsulent Karen Trier.

At blive og være syg af lungekræft – en undersøgelse af (u)lighed, involvering og valg i sygdoms- og rehabiliteringsforløb

Periode

Juni 2023 til juni 2026.

Finansiering

Projektet er et samarbejde mellem Center for Kræft og Sundhed København og UCSF – Center for sundhedsfaglig forskning og er finansieret af Rigshospitalet.

Formål

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan mennesker med lungekræft i sårbare positioner lever med alvorlig sygdom, herunder deres rehabiliteringsbehov og mulighed for involvering og deltagelse i rehabiliteringsforløb.

Resultater

Formålet med undersøgelse er at genere viden om mennesket med lungekræfts muligheder og begrænsninger for støtte i hverdagen med kræftsygdom, samt øge forståelsen for kræftrehabiliterings indflydelse på ulighed i sundhed mere generelt.

For mere information kan Ph.d.-studerende Mikala Erlik kontaktes på e-mail: mikala.erlik@regionh.dk

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Specialkonsulent Karen Trier.

Kommunal kræftrehabilitering oversat til hverdagssprog – en fælles kommunikationsopgave på tværs af sektorer

Periode

Juni 23 – februar 2024

Finansiering og samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem CKSK og Rigshospitalet. 

Det er finansieret af BygBro puljen 2023 – støtte til tværsektoriel kompetenceudvikling i Region Hs planområder.

Formål

I sektorovergangen mellem kræftbehandling og kommunal rehabilitering møder patient/borger en sundhedsprofessionel først på hospitalet og siden hos kommunen. På hospitalet vurderes rehabiliteringsbehovet, og der henvises, hvis patient er interesseret. Når henvisningen modtages i kommunen, kontaktes borger, typisk pr. telefon, og inviteres til en indledende samtale. Dvs. der ’i begge ender’ ligger en kommunikationsopgave hos den sundhedsprofessionelle, der skal præsentere kommunal rehabilitering på en meningsfuld måde for patient/borger. 

Det kan anskues som en fælles opgave på tværs af sektorer, men med et fælles mål – at sikre overgangen for alle de patienter/borgere, der har behov for rehabilitering. 

Det primære formål for projektet er at øge kompetencerne hos sundhedsprofessionelle på både hospital og i kommunen, så de bliver komfortable i dialogen med patienter/borgere, der ikke ’bare lige’ siger ja tak til kommunal rehabilitering. Deltagerne kommer hjem med øget indsigt i og bevidsthed om hvilke ord og vendinger, der skaber retvisende billeder på kommunal rehabilitering hos patient/borger. 

Det sekundære formål er at opleve og anerkende et opgave- og arbejdsfællesskab.

Resultater

To workhops med deltagere fra Rigshospitalet (Afd. for kræftbehandling, Afd. for blodsygdomme og Afd. for ergo- og fysioterapi), udvalgte kommuner og praktiserende læger.

Deltagerne går hjem med konkrete bud på hvordan de kan tale om overgang fra behandling til hverdagsliv i et ikke klinisk sprog, men i vendinger og billeder, der relaterer sig meningsfuldt til patienternes/borgernes levede liv. 

Kontaktperson i CKSK

Specialkonsulent Carina Wedell Andersen

Afsluttede projekter

Vis alle

Mænd, sociale fællesskaber og lighed i kræftrehabilitering

Ph.d.-projekt: "Mænd, sociale fællesskaber og kræftrehabilitering: Et etnografisk casestudie af et fællesskab for kræftramte mænd"

Periode

2017 – maj 2024.

Finansiering

Ph.d.-projekt fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Formål

Formålet er at undersøger, hvordan kræftramte mænd oplever at engagere sig i et fællesskab med ligesindede, samt hvordan Mænds Mødested kan facilitere sundhedsfremme for kræftramte mænd på tværs af sociale grupper.

Resultater

Projektet resultater viser at mænds mødested:

 • Er et relevant eksempel på at kræftramte mænd kan støtte hinanden og give hinanden indhold i hverdagen, uanset kræftdiagnose og prognose. Fordi de er solidariske og tolerante overfor hinanden, er der plads til mange forskellige mænd, og fællesskabet er i den henseende inkluderende. 
   
 • Besidder et rigt potentiale som sted, hvor mænd fra centret kan sluses videre til – og de kræftramte mænd som frivillige er en vigtig ressource, både overfor hinanden og for centret.
   
 • Kan tjene som eksempel i den videre udvikling af frivillige fællesskaber for kræftramte, samt i den forskning, der bevæger sig i grænselandet mellem rehabilitering og palliation. 

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Ph.d. Ida Holm Berner, SDU eller Specialkonsulent Karen Trier, CKSK.

Tidlig rehabilitering med fokus på træning kan nedsætte cancerrelateret træthed hos lungekræftpatienter (PROLUCA)

Ph.d.-projekt: Tidlig rehabilitering med fokus på træning kan nedsætte cancerrelateret træthed hos lungekræftpatienter

Periode

Hele projektet: 2011-2018

Phd indskrivningsperiode: 2013-2018

Finansiering

Forskningsprojektet blev gennemført som en del af CIRE programmet, etableret og finansieret af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse. Der er desuden givet støtte fra Helsefonden.

Formål

PROLUCA (Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) havde til formål at vurdere effekten af tidligt iværksat rehabilitering med fokus på træning til operable lungekræftpatienter. Det blev undersøgt om patienter, der starter med at træne tidligt, får bedre livskvalitet og bliver stærkere fysisk og konditionsmæssigt sammenlignet med patienter, der kommer senere i gang med træning. 

Resultater

Både tidlig og sen opstart af højintensiv intervaltræning kan være med til at forhindre en del af det tab af fysisk kapacitet, der kan være forbundet med en lungekræftoperation. 

Dette viste sig i forbedret iltoptag og gangdistance i begge grupper. Der sås ingen forskel i helbredsrelateret livskvalitet i forhold til tidspunkt for opstart af træning. Men resultaterne viste, at patienter, som startede træning allerede 14 dage efter operation, ikke udviklede samme niveau af cancerrelateret træthed sammenlignet med patienterne, som startede efter 14 uger.  

Forskningsprojektet er udført i Center for Kræft og Sundhed København og er således et kommunalt rehabiliteringstilbud. Da almen genoptræning og rehabilitering nationalt varetages af kommunerne, vil forskningsresultaterne umiddelbart kunne implementeres i andre kommunale rehabiliteringsindsatser målrettet lungekræftpatienter.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d., Maja Schick Sommer.

Publikationer relateret til studiet

 • Effect of postsurgical rehabilitation programmes in patients operated for lung cancer: A systematic review and meta-analysis.
  Sommer MS, Staerkind MEB, Christensen J, Vibe-Petersen J, Larsen KR, Holst Pedersen J, Langberg H.
  Journal of Rehabilitation Medicine, 2018.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • Early initiated postoperative rehabilitation reduces fatigue in patients with operable lung cancer: A randomized trial.
  Quist M, Sommer MS, Vibe-Petersen J, Stærkind MB, Langer SW, Larsen KR, Trier K, Christensen M, Clementsen PF, Missel M, Henriksen C, Christensen KB, Lillelund C, Langberg H, Pedersen JH.
  Lung Cancer, 2018.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • The Lived Experiences, Perceptions, and Considerations of Patients After Operable Lung Cancer Concerning Nonparticipation in a Randomized Clinical Rehabilitation Trial.
  Schoenau MN, Hansen M, Ulvestad S, Sommer MS, Pedersen JH, Missel M.
  Qual Health Res., 2020.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • Early initiated postoperative rehabilitation enhances quality of life in patients with operable lung cancer: Secondary outcomes from a randomized trial.
  Sommer MS, Vibe-Petersen J, Stærkind MB, Langer SW, Larsen KR, Trier K, Christensen M, Clementsen PF, Missel M, Christensen KB, Lillelund C, Langberg H, Pedersen JH, Quist M.
  Lung Cancer, 2020.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • A sense of understanding and belonging when life is at stake-Operable lung cancer patients' lived experiences of participation in exercise.
  Missel M, Borregaard B, Schoenau MN, Sommer MS.
  Eur J Cancer Care (Engl), 2019.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • Perioperative Rehabilitation in Operable Lung Cancer Patients (PROLUCA): A Feasibility Study.
  Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel M, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen PF, Pedersen JH, Langberg H.
  Integr Cancer Ther., 2016.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • Perioperative rehabilitation in operation for lung cancer (PROLUCA) - rationale and design.
  Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Missel M, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen P, Pedersen JH, Langberg H.
  BMC Cancer, 2014.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

   

 • Changes in Health-Related Quality of Life During Rehabilitation in Patients With Operable Lung Cancer: A Feasibility Study (PROLUCA).
  Sommer MS, Trier K, Vibe-Petersen J, Christensen KB, Missel M, Christensen M, Larsen KR, Langer SW, Hendriksen C, Clementsen PF, Pedersen JH, Langberg H.
  Integr Cancer Ther., 2018.
  Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger - udvikling og implementering af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)

Systematisk indsamling af viden om rehabiliteringsbehov, herunder ældres behov

Periode

1. januar 2018 – 31. december 2020.

Finansiering

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Formål

PRO er data om patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau rapporteret direkte af patienten via et spørgeskema.

Projektets formål var:

 • At afprøve Patient Reported Outcome Data (PRO) som sundhedspædagogisk værktøj til systematisk vurdering af rehabiliteringsbehov hos alle henviste borgere til Center for Kræft og Sundhed
 • At indsamle uddybende viden om specifikke problemer og behov hos ældre kræftpatienter.

Resultater

Med dette projekt har Center for Kræft og Sundhed:

 • Udviklet et elektronisk PRO-spørgeskema, bestående af 55 spørgsmål hentet fra internationale og nationale anerkendte skemaer suppleret med lokalt udviklede spørgsmål
 • I perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 implementeret PRO-data som dialogværktøj ved afdækning af behov hos henviste borgere
 • Med de indsamlede PRO-data genereret viden om rehabiliteringsbehov hos ældre kræftpatienter ved start på rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed.

Projektets resultater herunder viden om ældre versus yngres rehabiliteringsbehov er primo 2021 afrapporteret til Sundhedsstyrelsen.

Resultaterne publiceres i en videnskabelig artikel i 2022.

Center for Kræft og Sundheds erfaring med udvikling og implementering er beskrevet i denne artikel bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen i december 2020. Læs artiklen (paperturn-view.com).

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Projektleder Karen Trier.

Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering

Periode

2013-2015.

Finansiering

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.l

Formål

Færre mænd end kvinder henvises til kommunal kræftrehabilitering. Center for Kræft og Sundhed ønskede med projektet:

 • At udvikle indsatser, der er attraktive for mænd
 • At øge antallet af mænd henvist til centret.

Resultater

Med dette projekt har Center for Kræft og Sundhed vist:

 • At manderettede tilbud øger antallet af mænd, der henvises til og deltager i kommunal kræftrehabilitering
 • At manderettede tilbud giver mændene mulighed for erfaringsudveksling og samvær med ligestillede, hvilket har betydning for håndtering af kræftsygdom.

Der blev udarbejdet tre rapporter i forbindelse med projektet:

 • Vi mænd, kræft og rehabilitering. Kvalitativ interviewundersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed. Find rapporten (sdu.dk)
 • Mænd og mænd imellem. Evaluering af tre indsatser i Center for Kræft og Sundhed gennemført at Statens Institut for Folkesundhed. Find rapporten (sdu.dk).
 • Mænd og kommunal kræftrehabilitering. Intern afrapportering. Find rapporten

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Projektleder Karen Trier.

Pilotprojekt – Effektmåling i Center for Kræft og Sundhed

Periode

August 2015 - juni 2017.

Finansiering

Interne ressourcer.

Formål

Center for Kræft og Sundhed ønskede at udvikle en metode til effektmåling, der samtidig kunne anvendes som et pædagogisk og fagligt relevante værktøj, som skulle berige den indledende samtale.

Resultater

Der blev udvalgt række redskaber/spørgeskemaer, der blev anvendt til patienter med brystkræft og hovedhalskræft i en afgrænset periode.  Der lykkedes i høj grad at indsamle data i forbindelse med den indledende samtale. Dog oplevede medarbejderne i begrænset omfang, at redskaberne berigede den indledende samtale.

En analyse af data indsamlet på patienter med brystkræft viste, at de borgere der ved den indledende samtale havde størst behov for rehabilitering, også var dem der fik tildelt flest indsatser. Dette tyder på at der sker en effektiv stratificering af borgerne. Data er publiceret i samarbejde Rehpa. Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.gov).  

Afdeling for Data og Analyse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdede en evaluering af projektet. Find rapporten

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Karen Trier, Sine Rossen.

Undersøgelse af eSundhedskompetencer

Periode

August 2016 - december 2017.

Finansiering

TrygFonden (bevilling til Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet).

Formål

Center for Aktiv Sundhed og Center for Kræft og Sundhed ønskede i dette projekt at afdække følgende aspekter:

 • Hvad er niveauet af eSundhedskompetencer hos borgerne?
 • Hvilket teknologisk udstyr har og benytter borgerne i forvejen?
 • Hvordan er motivationen for at anvende teknologibaserede tjenester i forbindelse med træning hos borgerne?
 • Hvad er niveauet af eSundhedskompetencer hos medarbejderne?
 • Hvilke muligheder og barrierer ser medarbejderne i forhold til at anvende teknologibaserede træningsinterventioner i kræftrehabiliterings øjemed.

Resultater

Der blev indsamlet både kvantitative og kvalitative data hos borgere med medarbejdere i Center for Kræft og Sundhed. Undersøgelsen viste blandt andet, at borgerne har meget forskellige forudsætninger for og villighed til at anvende teknologibaserede tjenester som supplement til den træning, de får i centret.

Der blev publiceret tre videnskabelige artikler i forbindelse med projektet:

 • 'Cancer Survivors’ Receptiveness to Digital Technology–Supported Physical Rehabilitation and the Implications for Design: Qualitative Study'. Læs publikationen (jmir.org)
 • 'Technology in exercise-based cancer rehabilitation: a cross-sectional study of receptiveness and readiness for e-Health utilization in Danish cancer rehabilitation'. Læs publikationen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
 • 'Development of the Multidimensional Readiness and Enablement Index for Health Technology (READHY) Tool to Measure Individuals’ Health Technology Readiness: Initial Testing in a Cancer Rehabilitation Setting'. Læs publikationen (jmir.org).

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Sine Rossen.

Forskningsprojekt. Funktionel træning på ungeholdet i Center for Kræft og Sundhed

Periode

August - december 2019.

Finansiering

Intern finansiering.

Projektet udføres i samarbejde med Andreas Hessner, fysioterapeut og cand.scient. i fysioterapi, Rasmus Tolstrup Larsen fysioterapeut og  ph.d. og  Københavns Universitet.

Formål

Projektet har til formål at undersøge, om 16 ugers træningsforløb med høj-intensiv funktionel træning (baseret på principperne fra CrossFit) kan øge funktionsevnen, livskvaliteten og reducere kræftrelaterede symptomer, herunder fatigue, hos voksne kræftpatienter, der er i gang med et kræftrehabiliteringsforløb.

Desuden undersøges i hvor høj grad træning og det fysisk aktivitetsniveau hos deltagerne fastholdes tre måneder efter afsluttet træningsforløb.

Resultater

Resultaterne forventes at blive publiceret i starten af 2022.

Projektprotokollen er tilgængelig på engelsk (clinicaltrials.gov).

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Fysioterapeut Rikke Daugaard.

Lighed i rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed

Periode

2015-2017.

Finansiering

Intern finansiering.

Formål

Projektet skulle bidrage til, at

 • borgere har lige adgang til rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed uanset social position
 • borgere, som henvises til Center for Kræft og Sundhed - uanset social position - aktivt deltager i rehabilitering og oplever en positiv effekt i forhold til funktionsniveau og livskvalitet
 • Center for Kræft og Sundhed arbejder systematisk med at skabe social lighed i rehabilitering.

Resultater

Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdede i 2018 en vidensopsamling i forbindelse med afslutning af projektet. Afrapporteringen har fokus på beskrivelsen af de tiltag, som Center for Kræft og Sundhed har afprøvet i projektperioden, samt de interviewedes vurdering af udbyttet af tiltagene. Læs rapporten

I relation til projektet udarbejdede Statens Institut for Folkesundhed den kvalitative undersøgelse ’Har du sagt A må du også sige B’, der belyser temaets store kompleksitet. Find undersøgelsen (sdu.dk).

Kræftens Bekæmpelse udarbejdede endvidere to videnskabelige artikler:

Projektets hovedresultater blev formidlet på European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) i 2018. Find poster

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Specialkonsulent Carina Wedell Andersen.

Online-understøttelse af individtilpasset rehabilitering til kvinder med brystkræft (BRECOR)

Periode

Januar 2015 - jan 2017.

Finansiering

Trygfonden.

Formål

Projektet skulle afdække, om en hjemmeside med et træningsprogram målrettet brystkræftopererede kvinder, som har modtaget øvelsesinstruktion enten individuelt eller på hold, vil øge motivation for og fastholde gennemførelse af hjemmetrænings-program.

Resultater

Der blev udviklet en hjemmeside med bland andet træningsvideoer. Projektet viste, at onlineunderstøttet individtilpasset rehabilitering kan gennemføres i kommunal praksis.

Hjemmesiden understøtter hovedparten af deltagerne i at gennemføre hjemmetræning mere korrekt og hyppigt, og der var høj tilfredshed blandt brugerne.

Hjemmesiden er efterfølgende udbygget og overtaget af sundhed.dk og senere flyttet til kraeft.kk.dk. Besøg siderne.

Der er publiceret en videnskabelig artikel på baggrund af projektet. Find artiklen (journals.lww.com)

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Fysioterapeut Carina Nees.

Fokus på pårørende i kommunal kræftrehabilitering

Periode

2016-2017.

Finansiering

Intern finansiering.

Formål

 • At udvikle en model for hvordan kommuner kan arbejde med fokus på pårørende i forbindelse med kræftrehabilitering.
 • At implementere modellen i CKSK og udvikle/afprøve tilbud til pårørende.

Resultater

 • Udarbejdelse af rapporten "Fokus på pårørende i kommunal rehabilitering – et oplæg til refleksion og handling". Rapporten blev sendt til alle landets kommuner. Find rapporten
 • En række tilbud til pårørende blev afprøvet og udvalgte tilbud implementeret i driften i CKSK.
 • Systematisk fokus på pårørende blev implementeret i CKSK.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Specialkonsulent Carina Wedell Andersen.

Webbaseret rehabilitering til borgere med hoved-halskræft

Periode

Januar 2018 - marts 2020.

Finansiering

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Formål

Formålet med projektet var, at alle borgere med hoved-halskræft, uafhængigt af bopælskommune, kan modtage et ensartet og fagligt kvalificeret rehabiliteringstilbud.

Resultater

Center for Kræft og Sundhed København har derfor i samarbejde med sundhed.dk og Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft udviklet et online område på sundhed.dk, der understøtter rehabilitering af borgere med eller efter hoved-halskræft. 

Der er både udviklet et online område til borgere og pårørende og et til fagpersoner. Indholdet er senere flyttet til kraeft.kk.dk.

Kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed

Fysioterapeut Rikke Daugaard.

Læs om vores publikationer

Centrets erfaringer og resultater fra udviklings- og forskningsprojekter deles i forskellige publikationer.