Brugertilfredsheds-undersøgelse

Hvert år gennemføres brugerundersøgelser i Center for Kræft og Sundhed.

Formålet med undersøgelserne er at blive klogere på borgernes oplevelser med rehabiliteringsforløbet i centret samt deres vurdering af kvalitet og effekt inden for en række udvalgte områder.

Dataindsamlingen foretages løbende, og resultaterne præsenteres årligt i en rapport. Rapporten bliver sendt til drøftelse hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningens direktion samt borgmester og politiske udvalg.

Men mindst lige så vigtigt, så følges resultaterne op i Center for Kræft og Sundhed, hvor de er udgangspunkt for drøftelser af, om vi gør det godt nok – om kvaliteten og effekten af vores tilbud er tilfredsstillende.

Målgruppen for undersøgelsen er borgere, der har afsluttet et forløb i Center for Kræft og Sundhed. Undersøgelsen gennemføres af Epinion på vegne af Københavns Kommune. Hvis du bliver valgt til at deltage i undersøgelsen, vil du modtage et brev i e-Boks med et link til et spørgeskema.

Borgerinddragelse

Vi inddrager dig som bruger af centret i både planlægning af dit forløb og i vores udviklingsarbejde for at sikre de bedst mulige tilbud i centret.